Polityka prywatności

1. Definicje

1.1. Serwis – serwis internetowy www.memby.pl i powiązana z nim platfroma edukacyjna app.memby.pl;

1.2. Odwiedzający/a – każda osoba, która odwiedza Serwis.

1.3. Digiklasa – UAB „Membas“, identyfikator podmiotu prawnego 304822697, adres siedziby ul. Sodžiaus g. 34, Maceniai, LT-90100 Plungės r.

1.4. Usługi – Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

1.6. Regulamin – Zasady świadczenia usług znajduje się w Serwisie internetowym.

1.7. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności, która określa procedurę gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych Użytkownika.

Inne terminy w Polityce prywatności, które są pisane wielką literą rozumiane są zgodnie z definicją określoną w Regulaminie.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Dane Użytkownika są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych 2016/679, ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych, a także innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

2.2. Digiklasa podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także przed wszelkimi innymi formami bezprawnego przetwarzania.

2.3. Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, Odwiedzający wyraża zgodę na to, że dane podane podczas rejestracji Użytkownika Digiklasy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie, dane dotyczące bankowej karty płatniczej, a także opinie przedstawione przez Użytkownika, dane logowania na konto użytkownika) będą zarządzane i przetwarzane przez Digiklasę w celach, w sposób i zgodnie z procedurami przewidzianymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz aktach prawnych. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, wyrażana poprzez podanie danych osobowych, a także podanie danych osobowych w jego koncie osobistym utworzonym na podstawie takiej rejestracji.

2.4. Dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) wykorzystujemy i przetwarzamy w celu marketingu bezpośredniego na podstawie zgody Użytkownika, która jest wyrażana poprzez wypełnienie w Serwisie formularza odbioru biuletynu.

2.5. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy Użytkownik rejestruje się w Serwisie i podaje lub dostosowuje utworzone w nim i/lub na jego podstawie utworzonym osobistym koncie Użytkownika którekolwiek z jego danych osobowych określonych w punktach 2.3 — 2.4 niniejszego rozdziału Polityki prywatności, niezależnie od tego, czy Użytkownikowi były świadczone Usługi, a także gdy Użytkownik podaje w Serwisie wszelkie inne dane osobowe (opinie itp.).

  1. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych

3.1. Wszystkie dane zbierane w Serwisie są wykorzystywane do następujących celów:

3.1.1. W celu wykonania rejestracji Odwiedzających Serwis oraz administrowania konta Użytkownika utworzonego na podstawie rejestracji;

3.1.2. organizacji i przetwarzanie informacji związanych ze świadczeniem Usług;

3.1.3. zapewnienia i polepszenia jakości świadczonych Usług;

3.1.4. świadczenia Usług i oceny świadczonych Usług;

3.1.5. prowadzenia księgowości;

3.1.6. rozwiązywania problemów związanych ze świadczeniem Usług;

3.1.7. w celach statystycznych i marketingu bezpośredniego;

3.1.8. do innych prawnie uzasadnionych celów związanych ze świadczeniem Usług, w tym umieszczania opinii Odwiedzających w Serwisie i/lub na koncie Digiklasy w sieciach społecznościowych.

3.2. Dane Użytkowników przetwarzane są w celach statystycznych w sposób zdepersonalizowany, tj. w taki sposób, aby tożsamość Odwiedzającego nie została ujawniona.

3.3. Dane osobowe Odwiedzających, które Digiklasa ma prawny obowiązek chronić (na przykład dane związane z księgowością, sporami sądowymi itp.) są chronione w zakresie określonym w przepisach prawnych.

3.4. Digiklasa przechowuje dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przez okres maksymalnie 1 roku od otwarcia ostatniego biuletynu, chyba że Odwiedzający zgodę na marketing bezpośredni cofnie wcześniej.

3.5. Wszystkie inne dane osobowe Użytkownika są przechowywane dopóki jest ważne konto osobiste Odwiedzającego w Serwisie, i przez 1 rok od wygaśnięcia tego konta. Dane zostaną usunięte wcześniej, jeśli Odwiedzający wyraził sprzeciw wobec takiego dalszego przechowywania danych.

4. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

4.1. Digiklasa ma prawo do przekazywania danych Odwiedzającego osobom trzecim będącym obywatelami lub posiadającym siedzibę na terytorium Państwa Członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie, w jakim jest to związane ze świadczeniem Usług:

4.1.1. Pośrednikowi płatności i Bankowi Odwiedzającego zostaną przekazane dane karty płatniczej Odwiedzającego powiązane z jego kontem, kwota złożonego Zlecenia, zlecenie płatnicze, aby kwota Zamówienia została pobrana z karty płatniczej i przekazana do Dygiklasy;

4.1.2. Dane podane przez Odwiedzającego w Serwisie mogą być dostępne dla osób trzecich, które pomagają Digiklasie w administrowaniu Serwisu. Takimi osobami trzecimi mogą być dostawcy oprogramowania baz danych, dostawcy usług administrowania bazami danych, dostawcy usług przetwarzania w chmurze itp.

4.1.3. Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane organom rządowym lub organom ścigania, takim jak policja lub organom nadzorczym, ale tylko na ich żądanie i tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w celu zapewnienia praw Digiklasy.

4.2. Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego, w którym przepisy dotyczące ochrony danych nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jaki obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zapewnimy odpowiednią ochronę danych za pomocą dodatkowych instrumentów prawnych, takich jak certyfikaty „Privacy Shield” i/lub standardowe warunki umów.

5. Przekazywanie, korekta, usuwanie danych osobowych i inne prawa Użytkownika

5.1. Odwiedzający musi podać dane osobowe podczas rejestracji w Serwisie, a także na osobistym koncie Odwiedzającego utworzonym na podstawie tej rejestracji, jeśli chce otrzymywać Usługi świadczone przez Digiklasę.

5.2. Odwiedzający zapewnia, że dane osobowe podane przez niego w Serwisie są prawidłowe i aktualne, tj. w przypadku zmiany danych osobowych Odwiedzający musi je zaktualizować, podając nowe prawidłowe dane.

5.3. Odwiedzający ma prawo zwrócić się do Digiklasy pocztą elektroniczną info@memby.pl i żądać zapoznać się z danymi osobowymi Odwiedzającego oraz ich poprawić, jeżeli dane udostępnione przez Usługodawcą są nieprawidłowe lub niedokładne, usunąć dane osobowe, ograniczyć przetwarzanie danych, a także ma prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego (prawo do przenoszenia danych). Niektóre dane Odwiedzającego (np. imię, nazwisko, dane karty płatniczej) mogą być niezbędne dla Usługodawcy w celu świadczenia Usług. Niepodanie tych danych przez Odwiedzającego lub żądanie ich usunięcia w późniejszym terminie może utrudnić świadczenie Usług, w wyniku czego mogą one nie być dalej świadczone Użytkownikowi.

5.4. Odwiedzający ma również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail info@memby.pl, bez uszczerbku dla zgodności z prawem gromadzenia i przetwarzania jego danych przed cofnięciem zgody. W przypadku wycofania zgody przez Odwiedzającego, konto Odwiedzającego w Serwisie będzie anulowane, a Usługi nie będą więcej świadczone.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Digiklasa ma prawo do zmiany Polityki prywatności w części lub w całości w dowolnym momencie, według własnego uznania, po umieszczeniu odpowiedniego zawiadomienia w Serwisie Nowa wersja Polityki Prywatności obowiązuje od daty jej opublikowania w Serwisie.

6.2. Jeżeli po zmianie Polityki Prywatności Odwiedzający nadal korzysta z Usług i/lub nie podejmuje żadnych aktywnych działań wyrażających sprzeciw Odwiedzającego, uznaje się, że Odwiedzający zgadza się z nową wersją Polityki Prywatności.

6.3. Jeżeli Odwiedzający nie zgadza się z nową wersją Polityki Prywatności, musi powiadomić o tym Usługodawcę na adres e-mail info@memby.pl. W takim przypadku konto Odwiedzającego w Serwisie zgodnie z życzeniem Odwiedzającego może zostać anulowane, a Usługi mogą nie być już świadczone.

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Digiklasa

Przegląd

Serwis internetowy www.digiklase.lt (dalej — Serwis lub Digiklasa) jest administrowany przez firmę świadczącą synchroniczne i asynchroniczne usługi szkoleniowe UAB Membas, kod podmiotu prawnego 304822697, adres siedziby ul. Sodžiaus 34, Macenių k., LT-90100 Plungės r. (dalej — „Wirtualna Szkoła” lub „Spółka”). Dane o Spółce są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych, który jest prowadzony przez przedsiębiorstwo państwowe Registrų centras. Numer identyfikacyjny VAT Spółki LT100007725718.

Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zasad korzystania z Serwisu, które znajdziesz poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, niestety nie możesz korzystać z Serwisu i świadczonych w nim usług.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące warunków korzystania z Serwisu, polityki prywatności lub polityki plików cookies, możesz skontaktować się z nami na adres e-mail info@memby.pl, telefon +37060221744. Możesz również skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem interaktywnego okna dialogowego, do którego link znajduje się w Serwisie.

 

Warunki korzystania z Serwisu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze zasady są pisemnym dokumentem, który jest traktowany jako umowa pomiędzy Wirtualną Szkołą a Tobą (dalej — Użytkownikiem) na korzystanie z Serwisu, a także jako zasady, których muszą przestrzegać wszyscy Użytkownicy odwiedzający Serwis i/lub korzystający z dowolnych świadczonych w nim usług, w tym Użytkownicy, którzy nie ukończyli procedury rejestracji (zwane dalej łącznie Regulaminem).

1.2. W niniejszym Regulaminie:

1.2.1. „korzystanie z Serwisu” oznacza wykonywanie wszelkich i dowolnych czynności, gdy Użytkownik łączy się z Serwisem za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, w tym między innymi za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Opera itp.);

1.2.2. „Usługi” oznaczają wykonywanie wszelkich czynności, które Użytkownik może wykonać w Serwisie, w tym przeglądanie (oglądanie, czytanie itp. zawartości Serwisu) w Serwisie, uczestnictwo w aktywnym forum dyskusyjnym, zadawanie pytań za pomocą specjalnego modułu w Serwisie, rejestracja, pisanie komentarzy i wykonywanie wszelkich innych czynności w Serwisie.

1.3. O ile nie określono inaczej, korzystanie z Witryny i Usług podlega opłacie. Jeżeli świadczona Usługa jest bezpłatna, Użytkownik zostanie o tym poinformowany odrębnie w Serwisie.

1.4. Korzystając z Serwisu i/lub Usług w dowolny sposób i w dowolnej formie, Użytkownik bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na bezwarunkowe i nieodwołalne przyjęcie i przestrzeganie wszystkich zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, wówczas traci prawo do korzystania z Serwisu i/lub Usług.

1.5. W przypadku podpisania przez Użytkownika i Spółki umowy o otrzymaniu całości lub części Usług, niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z tą umową lub w zakresie, w jakim umowa nie reguluje poszczególnych stosunków.

1.6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są regulowane przez inne zasady, umowy lub inne dokumenty (zwane dalej Dokumentami) określone w Serwisie. Korzystając z Serwisu i/lub Usług w dowolny sposób i w dowolnej formie, Użytkownik bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań określonych w Dokumentach. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na bezwarunkowe i nieodwołalne przyjęcie i przestrzeganie wszystkich zobowiązań określonych w Dokumentach, wówczas traci prawo do korzystania z Serwisu i/lub Usług.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych osobowych

2.1. Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w pkt. 2.2., korzystanie lub posiadanie możliwości pełnego korzystania z Serwisu i Usług jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu procedury rejestracji w Serwisie. 

2.2. Z Serwisu można korzystać również bez wykonania procedury rejestracji określonej w pkt. 2.1 — logując się do Serwisu za pomocą konta na Facebooku. Przy pierwszym przyłączeniu się do Serwisu w sposoby określone w niniejszym punkcie, tworzony jest Profil Użytkownika, jak i w przypadku punktu 2.1, a późniejsze logowanie nie wymaga korzystania z konta na Facebooku (możliwe jest zwykłe logowanie za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail podanego na Facebooku).

2.3. Biorąc pod uwagę, że możliwość zalogowania za pomocą konta na Facebooku zależy nie tylko od Spółki, ale także od jej partnerów, Spółka nie zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu przy logowaniu się za pomocą konta na Facebooku.

2.4. Rejestrując się lub logując się za pomocą konta na Facebooku i zaznaczając, że zapoznał się i zgadza się z niniejszym Regulaminem, Użytkownik potwierdza, że:

2.4.1. dokładnie i uważnie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał go i dobrowolnie zgadza się z nim oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie;

2.4.2. Podane dane są prawidłowe, dokładne i kompletne. Dokonując zmian lub uzupełniając Dane o sobie, Użytkownik musi podać tylko prawidłowe Dane. Spółka będzie wykonywać swoje obowiązki i realizować swoje prawa przy domniemaniu, że Dane podane przez Użytkownika są kompletne i poprawne. Wszelkie straty wynikające z podania nieprawidłowych Danych ponosi Użytkownik;

2.4.3. w przypadku zmiany danych podanych podczas rejestracji lub innej istotnych informacji należy niezwłocznie zmienić swoje dane profilowe;

2.4.4. Użytkownik jest aktywną osobą fizyczną (lub uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów) i w momencie rejestracji nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych;

2.4.5. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Dane profilu utworzonego w Serwisie po procesie rejestracji były automatycznie dostępne dla innych Użytkowników (z wyjątkiem Danych, których dostępność może być ograniczona przez samego Użytkownika lub które nie mogą być publikowane bez zgody osoby zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej) oraz że Wirtualna Szkoła nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie takich Danych;

2.4.6. Użytkownik zgadza się, że Spółka będzie przetwarzać wszelkie przekazane przez niego dane osobowe i (lub) inne przekazane przez niego informacje oraz wykorzystywać je w celach przestrzegania niniejszego Regulaminu, świadczenia Usług, w celach marketingu bezpośredniego (jeśli uzyskano odrębną zgodę Użytkownika), statystyk oraz w innych celach. Główne zasady i procedury gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych są określone w przedstawionej poniżej Polityce prywatności Spółki. Polityka prywatności Spółki stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

2.5. Potwierdzając rejestrację lub logując się za pomocą konta na Facebooku, Użytkownik potwierdza, że ma nie mniej niż 14 lat. Jeżeli Użytkownik ma mniej niż 14 lat, podczas rejestracji lub logowania się za pośrednictwem platformy Facebook potwierdza, że jego rodzice (rodzice adopcyjni) lub prawni opiekunowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali rejestrację. Użytkownik potwierdza również, że Serwis nie zawiesił wcześniej członkostwa Użytkownika, konto Użytkownika nie zostało usunięte, a rejestracja Użytkownika i korzystanie z Usług jest w pełni zgodne z niniejszym Regulaminem.

2.6. Użytkownik w wieku poniżej 14 lat nie może samodzielnie tworzyć ani rejestrować swojego profilu w Serwisie bez zgody swoich rodziców (rodziców adopcyjnych) lub prawnych opiekunów, taka zgoda powinna być udzielona tylko po pełnym zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Użytkownicy w wieku od 14 do 18 lat w momencie rejestracji potwierdzają, że co najmniej jeden z rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów prawnych zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraził na niego zgodę. W przypadku Użytkowników poniżej 14 roku życia rejestracja bez zgody rodzica (rodzica adopcyjnego) lub opiekuna prawnego może być zawieszona do czasu zatwierdzenia przez rodzica (rodzica adopcyjnego) lub opiekuna prawnego takiej rejestracji. Osoby poniżej 14 roku życia mogą korzystać z usług, o ile Wirtualna Szkoła ma uzasadnione powody, by sądzić, że rejestracja osoby poniżej 14 roku życia została zatwierdzona przez jej rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów prawnych.

2.7. Użytkownikowi kategorycznie zabrania się przywłaszczania tożsamości innych osób poprzez podanie fałszywego imienia, nazwiska i/lub innych Danych. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Wirtualna Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakazu korzystania z Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takimi działaniami Użytkownik spowodował lub mógł spowodować szkodę Wirtualnej Szkole lub osobom trzecim lub interes publiczny, Spółka ma prawo do przekazania wszelkich dostępnych Danych o takim Użytkowniku właściwym organom państwowym.

2.8. Użytkownik bezwarunkowo zobowiązuje się do zapewnienia poufności Danych i nieujawniania ich osobom trzecim oraz do zapewnienia, że żadne osoby trzecie nie będą mogli wykorzystywać Danych do korzystania z Witryny lub Usług lub do innych celów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dowolne działania osób trzecich, jeżeli zostały one dokonane przy użyciu Danych Użytkownika, a wszelkie zobowiązania i obowiązki wynikające lub związane z takimi działaniami osób trzecich wykonanymi przy użyciu Danych Użytkownika w całości ponosi Użytkownik.

2.9. Użytkownik bezwarunkowo zgadza się i jednoznacznie potwierdza, że to on, a nie Wirtualna Szkoła, jest odpowiedzialny za ochronę i poufność Danych, które są wymagane do uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z Usług w inny sposób.

2.10. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych określa przedstawiona poniżej Polityka Prywatności. Korzystając z Serwisu lub Usług, Użytkownik bezwarunkowo i jednoznacznie zgadza się z postanowieniami Polityki Prywatności.

3. Prawa i obowiązki Szkoły wirtualnej oraz Użytkowników

3.1. Użytkownik rozumie i zgadza się, że chcąc otrzymać płatną Usługę, musi najpierw zapłacić Wirtualnej Szkole za płatne Usługi w sposób określony w Serwisie. Wirtualna Szkoła ma prawo do jednostronnej zmiany w dowolnym momencie wysokości płatności za wszelkie opłacone Usługi oraz procedury płatności.

3.2. Wirtualna Szkoła zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, bez powiadamiania Użytkownika, do zmiany Usług lub ich odrębnych warunków, całości i części ich treści, funkcji, a także wszelkich informacji, w tym dostarczonych przez Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Wirtualna Szkoła nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne negatywne konsekwencje dla Użytkownika spowodowane takimi i innymi podobnymi działaniami i odmawia składania wobec Wirtualnej Szkoły jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania takich działań.

3.3. Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony z płatnych Usług świadczonych w Wirtualnej Szkole, może zgłosić się do Wirtualnej Szkoły w ciągu 2 (dwóch) tygodni od momentu zamówienia i opłacenia Usługi z umotywowaną prośbą o zwrot wpłaconych pieniędzy za Usługę, wskazując konkretne uchybienia w jakości świadczonej Usługi, z powodu których Użytkownik był niezadowolony i jego zdaniem Usługa była niskiej jakości. Wirtualna Szkoła musi udzielić Użytkownikowi odpowiedzi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania uzasadnionego wniosku. Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony, Wirtualna Szkoła w odpowiedzi na wniosek musi podać powody i motywy takiej decyzji.

3.4. Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony z płatnych Usług świadczonych w Wirtualnej Szkole, może zgłosić się do Wirtualnej Szkoły w ciągu 2 (dwóch) tygodni od momentu zamówienia i opłacenia Usługi z umotywowaną prośbą o zwrot wpłaconych pieniędzy za Usługę, wskazując konkretne uchybienia w jakości świadczonej Usługi, z powodu których Użytkownik był niezadowolony i jego zdaniem Usługa była niskiej jakości.

3.5. W celu ochrony praw i uzasadnionych interesów osób lub wykonując wymogi aktów prawnych, lub w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu, Spółka ma prawo do anulowania rejestracji Użytkownika i zniszczenia wszystkich Danych otrzymanych w trakcie procedury rejestracji Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia lub zgody Użytkownika.

3.6. Po ustaleniu, że Użytkownik narusza obowiązki i zakazy ustalone w pkt. 3.10 i 3.13 niniejszego Regulaminu, Spółka ma prawo do anulowania rejestracji Użytkownika i niezwrócenia ceny zapłaconej przez Użytkownika za płatną Usługę — bez uprzedniego powiadomienia lub zgody Użytkownika.

3.7. Szkoła wirtualna ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia w dowolnym momencie dostępu Użytkownika do Serwisu lub Usług bez wcześniejszego powiadomienia, na czas nieokreślony i bez podania przyczyny.

3.8. Wirtualna Szkoła zastrzega sobie prawo do całkowitego zamknięcia Witryny w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

3.9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do odmówienia korzystania z Serwisu lub Usług poprzez usunięcie swoich Danych w sposób określony w Serwisie.

3.10. Korzystając z Witryny lub Usług, Użytkownik powinien:

3.10.1. ściśle przestrzegać procedur i wymagań określonych w niniejszym Regulaminie;

3.10.2. nie naruszać praw i uzasadnionych interesów Spółki oraz osób trzecich;

3.10.3. nie podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd danych o sobie lub innych nieprawidłowych informacji;

3.10.4. używać wyłącznie bezpiecznych elektronicznych urządzeń oraz środków komunikacji i transmisji danych;

3.10.5. nie rozprzestrzeniać wirusów komputerowych i (lub) nie podejmować innych środków, które mogłyby zakłócić pracę Witryny, uszkodzić lub zniszczyć informacje i spowodować inne szkody w Witrynie lub w procesie świadczenia Usług;

3.10.6. przestrzegać i nie naruszać ustalonych i powszechnie uznanych norm postępowania i dobrych obyczajów, praw i uzasadnionych interesów osób trzecich oraz wymogów aktów prawnych;

3.10.7. niezwłocznie informować Spółkę w przypadku stwierdzenia, że dane logowania do konta Użytkownika są wykorzystywane lub mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.

3.11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że to on, a nie Wirtualna Szkoła, jest odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, symbole, tekst, oprogramowanie, muzykę, dźwięki, zdjęcia, obrazy, grafikę, filmy, czaty, wiadomości, e-mail, dokumenty lub inne materiały, które wysyła lub w inny sposób przekazuje za pomocą Witryny lub Usług (dalej — Treść).

3.12. Użytkownik jest informowany, że Wirtualna Szkoła nie jest zobowiązana i nie powinna dostarczać Użytkownikowi żadnych specjalnych Treści (materiałów edukacyjnych, notatek, streszczeń itp.), które były używane przy świadczeniu Usługi i (lub) udostępniane podczas świadczenia Usług.

3.13. Podczas korzystania z Serwisu lub Usług Użytkownikowi zabrania się:

3.13.1. korzystania z Witryny i Usług w sposób, który może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Witryny lub Usług, ich bezpieczeństwu, integralności lub ograniczyć dostęp innych osób do Witryny lub Usług;

3.13.2. przechowywania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub przekazywania w inny sposób Treści obraźliwych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, zawierających groźby, dyskryminujących lub niezgodnych z prawem, a także wszelkich innych treści, które mogliby naruszyć wymogi prawne, byłyby uważane za naruszające normy określone w aktach prawnych, a także naruszające normy moralne lub zachęcałyby do postępowania sprzecznego z wymogami aktów prawnych lub powodowałyby jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wobec Wirtualnej Szkoły;

3.13.3. rozpowszechniania linków do jakichkolwiek Treści, które mogą być uznane za obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, dyskryminujące lub naruszające jakiekolwiek prawo w jakikolwiek sposób;

3.13.4. wybrania podczas rejestracji w Witrynie i (lub) używania takiej nazwy Użytkownika i (lub) części adresu e-mail, które mogą być uznane za obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, groźne, obelżywe, dyskryminujące lub naruszające wymogi prawne;

3.13.5. podszywania się pod inną osobę lub podmiot, w tym między innymi pracownikami Wirtualnej Szkoły, lub w inny sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek osobą;

3.13.6. używania jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, w tym między innymi dodatkowego sprzętu komputerowego lub oprogramowania, w celu poprawy wyników gier lub konkursów organizowanych na Witrynie;

3.13.7. samowolnie organizować własne konkursy lub reklamować wszelkiego rodzaju produkty lub usługi;

3.13.8. przeszkadzać normalnemu procesowi komunikacji innych Użytkowników korzystających z Usług, niekorzystnie wpływać na innych Użytkowników i ich dobre samopoczucie przez jakiekolwiek inne działania, uniemożliwić im wymianę Treści.

3.14. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Serwisu lub Usług:

3.14.1. do podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zaszkodzić jakimkolwiek osobom, ich własności lub uzasadnionym interesom;

3.14.2. do rozpowszechniania informacji zabronionych przez prawo, także obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających groźby, naruszających prawa osób lub rozpowszechniania innych Treści o podobnym charakterze;

3.14.3. do naruszania prawa własności intelektualnej osób, w tym autorskie prawa majątkowe, patenty, tajemnice handlowe lub przemysłowe lub prawa do znaków towarowych;

3.14.4. do reklamy wszelkich towarów lub usług, a także do rozpowszechniania niepożądanych wiadomości e-mail, powiadomień lub innych Treści.

3.15. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że w przypadku rozwiązania

3.16. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Wirtualna Szkoła nie kontroluje Treści innych Użytkowników lub stron trzecich, które Użytkownik może otrzymać, przeczytać lub w inny sposób dowiedzieć o nich się korzystając z Witryny i Usług, dlatego Wirtualna Szkoła nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości takich Treści.

3.17. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z Serwisu i Usług nie jest i nie może być ochronione przed obraźliwymi, nieprzyzwoitymi lub innymi Treściami, które negatywnie wpływają na Użytkownika.

3.17.1. będzie uczciwe, dokładne i nie będzie wprowadzać w błąd;

3.17.2. nie będzie naruszać praw Wirtualnej Szkoły ani osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej, praw do tajemnic handlowych, praw do prywatności itp.;

3.17.3. nie będzie naruszać wymogów prawa ani innych aktów prawnych;

3.17.4. nie stworzy żadnych zobowiązań prawnych dla Wirtualnej Szkoły.

3.18. Użytkownik jest informowany i rozumie, że wszystkie wskazane powyżej wymagania i zakazy dotyczące działań lub zachowania się Użytkownika obowiązują nie tylko w Wirtualnej Szkole, ale także na wszystkich innych kanałach zewnętrznych lub platformach zarządzanych lub w których uczestniczy (posiada konto, stronę internetową) Wirtualna Szkoła i do których Użytkownik przyłączył się w związku z członkostwem w Wirtualnej Szkole lub korzystając z informacji udostępnionych w Wirtualnej Szkole. Po stwierdzeniu, że Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu na innych zewnętrznych kanałach lub platformach zarządzanych przez Wirtualną Szkołę lub w których ona uczestniczący (posiada konto, stronę internetową) i do których Użytkownik przyłączył się w związku z członkostwem w Wirtualnej Szkole lub korzystając z informacji podanych w Wirtualnej Szkole, Wirtualna Szkoła ma prawo do zastosowania w dowolnym momencie środków omówionych w punktach 3.5-3.7.

3.19. Użytkownik rozumie, że on, a nie Wirtualna Szkoła jest odpowiedzialny za wszelkie Treści, które Użytkownik wysyła, przegląda, przechowuje lub rozpowszechnia za pomocą Witryny lub Usług.

3.20. Wirtualna Szkoła zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usuwania i zmiany dowolnych komentarzy Użytkownika bez powiadamiania go.

3.21. Wirtualna Szkoła i Użytkownik uzgadniają, że w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Wirtualna Szkoła nabywa prawo do całkowitego lub częściowego ograniczenia w każdej chwili możliwości korzystania w jakikolwiek sposób przez Użytkownika z Serwisu lub całości, lub dowolnej Usługi oraz do domagania się odszkodowania.

3.22. Wirtualna Szkoła może zapewnić Użytkownikom dostęp do określonych funkcji i narzędzi Serwisu, które pozwalają Użytkownikowi na udzielenie Korepetytorowi dostępu do swojego konta. Funkcja ta ma na celu umożliwienie Użytkownikowi zapewnienia każdemu innemu użytkownikowi Serwisu (zwanemu dalej Korepetytorem) możliwości przeglądu swych działań w Digiklasie, aby Korepetytor, biorąc pod uwagę wskaźniki działalności Użytkownika, mógł właściwie i celowo doradzać i szkolić Użytkowników, którzy umożliwili mu dostęp. W niniejszym Regulaminie Korepetytorem jest każdy inny Użytkownik Szkoły Wirtualnej, któremu udzielono dostępu do dowolnego konta innego Użytkownika. 

3.23. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą zarówno Korepetytora, jak i Użytkownika. Po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika Korepetytorzy mogą korzystać z udzielonych funkcji i narzędzi wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia, instruktażu lub innej pomocy edukacyjnej Użytkownikowi zarejestrowanemu w Wirtualnej Szkole, który ma utworzone i istniejące na podstawie niniejszego Regulaminu konto. Korepetytorowi zabrania się stwarzania i rejestrowania konta dla innego Użytkownika. Korepetytora należy informować i on rozumie, że rejestracja osoby poniżej 14 roku życia i założenie jego konta wymaga zgody jego rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów prawnych, dlatego Korepetytor nie może wyrazić zgody w jego imieniu zamiast rodziców (rodziców adopcyjnych) lub opiekunów prawnych.

4. Ochrona własności intelektualnej

4.1. Wszelkie prawa do Serwisu i istniejących na nim prac są chronione przez ustawy i inne akty prawne Republiki Litewskiej. Kategorycznie zabrania się kopiowania tekstów, zdjęć, logo, banerów i wszelkich innych elementów projektu w celach handlowych lub innych, które naruszają prawa i uzasadnione interesy Spółki lub osób trzecich.

4.2. Wszystkie znaki towarowe przedstawiane na Witrynie są własnością Wirtualnej Szkoły lub są wykorzystywane przez Wirtualną Szkołę na podstawie umów lub innych prawnie wiążących transakcji zawartych z prawowitymi właścicielami znaków towarowych.

5. Linki do innych stron

5.1. Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które umożliwią Użytkownikowi opuszczenie tej Witryny w celu uzyskania informacji od osób trzecich, lub informacje osób trzecich mogą być umieszczone w tej Stronie internetowej (dalej – Strony powiązane).

5.2. Firma nie może zmieniać, aktualizować ani kontrolować zawartości Stron powiązanych i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność treści w nich zawartych.

5.3. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w Stronach powiązanych mogą obowiązywać inne niż obowiązujące w Witrynie zasady korzystania, polityka prywatności, polityka dotycząca plików cookie, polityka prywatności, zasady przetwarzania danych osobowych i inne.

6. Odpowiedzialność Wirtualnej szkoły

6.1. Wirtualna Szkoła nie zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego działania Witryny lub świadczenia Usług, ponieważ na ich działanie (świadczenie) mogą mieć również wpływ czynniki, które są niezależne od Wirtualnej Szkoły. Wirtualna Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich racjonalnych starań w celu zapewnienia w możliwie największym stopniu płynnego działania Serwisu i świadczenia Usług, ale w każdym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje powstałe w związku z zaburzeniami takich czynności.

6.2. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Użytkownika i Wirtualnej Szkoły lub z innych okoliczności Użytkownik nie ma możliwości skorzystania z płatnej Usługi w sposób synchroniczny (w czasie rzeczywistym), Wirtualna Szkoła zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi równoważnej płatnej Usługi asynchronicznie (nagranie audiowizualne). 

6.3. O ile akty prawne Republiki Litewskiej i niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, Wirtualna Szkoła nie jest i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania Witryny lub Usług oraz za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku tego przez Użytkownika lub osoby trzecie.

6.4. Zakłóceniami działania Serwisu lub świadczenia Usług nie będą uważane przypadki, w których Wirtualna Szkoła tymczasowo, ale nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, ograniczy dostęp do Witryny z powodu napraw, ulepszeń i innych podobnych przypadków oraz jeśli Wirtualna Szkoła poinformuje Użytkownika o takich przypadkach nie później niż 2 (dwa) dni kalendarzowe wcześniej.

6.5. Użytkownik rozumie i zgadza się, że o ile ustawodawstwo Republiki Litewskiej i niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, Usługi są świadczone bez żadnych potwierdzeń lub gwarancji, że Witryna będzie działać, a Usługi będą świadczone prawidłowo i terminowo, bez zakłóceń, jakościowo, w pełnym zakresie lub że to nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika ani osób trzecich.

6.6. Wirtualna Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z Witryny lub Usług oraz przesyłania, wysyłania, innego przekazywania lub czynienia publicznie dostępną dowolnej Treści w jakikolwiek inny sposób.

6.7. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że Wirtualna Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści, do których Użytkownik lub inne osoby trzecie uzyskują dostęp podczas korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług, w tym między innymi wszelkie błędy lub niespójności w takich Treściach, straty lub szkody spowodowane przez odpowiednią Treść lub publikację, odbiór, przesyłanie lub inny przekaz takich Treści podczas korzystania z Usług.

6.8. Wirtualna Szkoła nie gwarantuje, że na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik (komputer, smartfon itp.) Serwis będzie działał poprawnie i bez zakłóceń oraz że jego Treści będą prezentowane poprawnie.

6.9. Użytkownik rozumie i zgadza się, że o ile nie postanowiono inaczej w aktach prawnych Republiki Litewskiej i niniejszym Regulaminie, Wirtualna Szkoła nie może nigdy i z jakiegokolwiek powodu być pociągnięta do odpowiedzialności za wszystkie i dowolne swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny lub Usług oraz przestrzegania niniejszych Zasad. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą wystąpić mu lub osobom trzecim w jakikolwiek sposób podczas korzystania z Witryny lub Usług.

6.10. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że Wirtualna Szkoła nigdy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej, obowiązku zapłaty, odszkodowania lub rekompensaty w inny sposób za jakiekolwiek straty, szkody lub inne koszty poniesione w wyniku korzystania przez Użytkownika z Witryny lub Usług.

7. Polityka w dziedzinie plików cookies

7.1. Spółka wykorzystuje w Serwisie pliki cookies w celu odróżnienia Użytkowników od innych użytkowników Serwisu. W taki sposób Spółka może zapewnić Użytkownikom przyjemniejsze doświadczenie podczas przeglądania Witryny oraz ulepszać samą Witrynę. Bardziej szczegółowe informacje o wykorzystywanych plikach cookies i celach ich używania jest przedstawiona w Polityce plików cookies, która znajduje się poniżej.

8. Wysyłanie wiadomości informacyjnych

8.1. Wszelkie wiadomości informacyjne, wymagania, prośby i inne informacje Wirtualna Szkoła wysyła do Użytkownika w trakcie procesu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny sposób (za pomocą wiadomości SMS), za pomocą którego można się skontaktować z Użytkownikiem, w zależności od Usług, z których korzysta. Wszelkie informacje przesłane do Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem uważane są za otrzymane przez Użytkownika następnego dnia po ich wysłaniu.

8.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że podany podczas rejestracji numer telefonu będzie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy Wirtualną Szkołą a Użytkownikiem za pomocą wiadomości SMS (informacje o lekcjach, przypomnienia o lekcjach itp.). Komunikacja pomiędzy Wirtualną Szkołą a Użytkownikiem może zostać w każdej chwili przerwana poprzez udzielenie w dowolnym momencie przez Użytkownika odpowiedzi na otrzymaną wiadomość SMS — „STOP”. W takim przypadku wszelkie powiązane informacje zostaną przekazane Użytkownikowi wyłącznie na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji.

8.3. Wirtualna Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości połączenia internetowego, dostawców usług poczty elektronicznej, sieci lub inne, w wyniku których Użytkownik nie otrzymuje od Wirtualnej Szkoły informacyjnych lub potwierdzających wiadomości e-mail. Strony ustalają, że obecność kopii wiadomości e-mail lub innej wiadomości skierowanej do Użytkownika na serwerze Wirtualnej Szkoły (w bazie danych lub innym urządzeniu przechowującym odpowiednie informacje) jest odpowiednim dowodem przesłania jakichkolwiek informacji do Użytkownika.

8.4. Wszelkie wiadomości, wymagania, prośby i pytania są wysyłane przez Użytkownika na adresy kontaktowe wskazane w sekcji Serwisu „Kontakty” lub poprzez interaktywne okno czatu, do którego link znajduje się w Serwisie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Do wykonywania i interpretacji Regulaminu stosuje się prawo Republiki Litewskiej.

9.2. Wirtualna Szkoła i Użytkownik zgadzają się, że Wirtualna Szkoła może w dowolnym czasie przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie bez zgody Użytkownika. W przypadku takiego przeniesienia Wirtualna Szkoła poinformuje Użytkowników podając informacje o przeniesieniu w Serwisie.

9.3. Wirtualna Szkoła ma prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie po ich opublikowaniu w Serwisie. Jeżeli po ogłoszeniu zmian lub uzupełnień Regulaminu Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu lub Usług, uznaje się, że jednoznacznie zgadza się na wszystkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmienionym lub uzupełnionym Regulaminem, traci prawo do korzystania z Serwisu lub Usług.

9.4. Wirtualna Szkoła i Użytkownik zgadzają się, że niniejsze Zasady mają pierwszeństwo przed wszystkimi wyjaśnieniami i opisami Usług dostępnymi dla Użytkownika w Serwisie, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9.5. Jeżeli którykolwiek przepis Regulaminu stanie się lub zostanie uznane za nieważny, pozostałe przepisy Regulaminu pozostają w mocy.

9.6. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, będą one rozstrzygane przez sądem powszechnym Republiki Litewskiej.